POGOJI POSLOVANJA

Ti pogoji poslovanja veljajo za vse pogodbe, sklenjene med NOVAK M proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. (v nadaljevanju »NOVAK M« ali »mi« in podobne izpeljanke) in kupci izdelkov NOVAK M (v nadaljevanju »kupec« ali »vi« in podobne izpeljanke). Veljajo in uporabljajo se tudi za varovanje informacij pred sklenitvijo prodajne pogodbe (točka 16).V teh pogojih poslovanja sta lahko vi in NOVAK M skupaj poimenovani tudi kot »stranki«.

Zavezujejo vas pogoji poslovanja, veljavni v trenutku potrditve naše ponudbe. Pred sklenitvijo pogodbe vas bomo na pogoje poslovanja izrecno opozorili in vam omogočili enostaven dostop do njih. S tem, ko pisno potrdite oziroma pisno sprejmete ponudbo NOVAK M za prodajo izdelkov, je pogodba sklenjena in se zanjo uporabljajo ter veljajo ti pogoji poslovanja. Morebitni splošni pogoji kupca ne veljajo, ne glede na to ali jim izrecno ugovarjamo ali ne.

Te pogoje poslovanja lahko stranki dopolnita s posebnim pisnim dogovorom. Slednji ima prednost v primeru razhajanja med njim in temi pogoji poslovanja, razen če ti pogoji poslovanja prednost izrecno izključujejo.

Za pisno obliko in pisno komunikacijo se za namene teh pogojev poslovanja šteje tudi komunikacija ali dogovor po e-pošti ali drugi pisni elektronski obliki.

Izdelkov ne smete kupovati z namenom, da bi jih preprodajali naprej z namenom ustvarjanja dobička. Takšna preprodaja ali druga uporaba z namenom ustvarjanja dobička je prepovedana.

Fotografije izdelkov na spletni strani so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelkov.

1. Podatki o Novak M

Firma: NOVAK M proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: NOVAK M d.o.o.
Sedež: Komenda
Poslovni naslov: Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod smrekami 5
Matična številka: 1638742000
Davčna številka in ident. številka za DDV: SI 70100691
Elektronski naslov: info@novak-m.si

2. Oddaja povpraševanja, ponudba in cene

Vaše povpraševanje nam lahko oddate preko spletnega konfiguratorja izdelkov ali preko kontaktnega obrazca.
Ponudbo, pripravljeno glede na specifikacije iz vašega povpraševanja, vam bomo poslali na vaš elektronski naslov. Če ponudbo potrdite v času njene veljavnosti, boste na elektronski naslov prejeli predračun in potrdilo o sklenjeni pogodbi.
Vrsta in količina izdelkov sta takšni, kot je opredeljeno v ponudbi NOVAK M, ki ste jo potrdili, oziroma kot je med strankama pisno dogovorjeno.
Pogoji in cene iz ponudbe veljajo v času veljavnosti predmetne ponudbe.
Cene izdelkov so navedene v EUR in vključujejo DDV.

3. Kdaj je sklenjena prodajna pogodba?

Prodajna pogodba med vami in nami je sklenjena, ko potrdite našo ponudbo. S sklenitvijo pogodbe so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo tako za nas kot za vas kot kupca. Potrdilo o sklenjeni pogodbi boste prejeli na elektronski naslov, skupaj s predračunom.
Potrdilo o sklenjeni pogodbi skupaj s temi pogoji poslovanja predstavlja vsebino pogodbe med vami in nami – potrdilo boste imeli v svojem e-poštnem predalu, pogoje poslovanja pa si lahko shranite v formatu PDF s klikom na povezavo v točki 19 teh pogojev poslovanja.
Potrdilo o sklenjeni pogodbi je v elektronski obliki shranjeno na strežniku NOVAK M

4. Plačilo

S potrditvijo ponudbe se zavezujete za dogovorjeno plačilo.
Plačilo se izvede vnaprej, na podlagi izdanega predračuna, razen če se stranki pisno dogovorita drugače. Pridržujemo si pravico, da odstopimo od pogodbe, če predračuna ne poravnate v roku, določenem na predračunu.
Z dobavo izdelkov bomo pričeli po prejemu plačila, razen če se stranki pisno dogovorita drugače.
V primeru nepravočasnega plačila si pridržujemo pravico zaračunati zakonske zamudne obresti  in vse stroške, ki nastanejo v zvezi z opominjanjem in izterjavo.
Do vašega popolnega plačila (vključno z DDV) obdržimo lastninsko in vse druge pravice na izdelkih, vi pa dotlej ne pridobite nobenih pravic. V izogib dvomu, če je dogovorjeno plačilo po dobavi, mora kupec do popolnega plačila (ko postane lastnik) z izdelki ravnati skrbno in z izdelki ne sme rapolagati kot da bi bil lastnik. Tretje osebe je dolžan opozoriti na naš pridržek lastninske pravice in nas nemudoma obvestiti o morebitnih zahtevkih tretjih.
Račun za opravljen nakup vam bomo poslali po elektronski, navadni pošti ali v obliki e-računa po opravljeni dobavi.
V primeru, da pride do predčasnega prenehanja pogodbenega razmerja iz oziroma zaradi katerega koli razloga na vaši strani, ste nam dolžni plačati vse že nastale izdatke.

5. Dobava

Dobavni rok za posamično naročilo je določen v ponudbi.
Dobavni rok prične teči z dnem izvršitve celotnega plačila. Če je dogovorjeno plačilo po sklenitvi prodajne pogodbe, dobavni rok prične teči z dnem sklenitve prodajne pogodbe.
Praviloma dobavo opravimo v roku 3 – 4 tednov od trenutka, ko v celoti izvršite plačilo za izdelke. V nobenem primeru ne odgovarjamo za to, da bodo izdelki dostavljeni v običajnem predvidenem roku za dostavo. Navedeni rok je informativne narave.
Naročila dostavljamo na območju Republike Slovenije (RS).
Dostava in montaža izdelkov na območju Republike Slovenija (RS) sta brezplačni.
Če kupec naroči več izdelkov, jih lahko dobavimo v ločenih dobavah.

6. Izključitev pravice do odstopa od pogodbe

Izdelki niso izdelani vnaprej, temveč so izdelani po vaših navodilih oziroma prilagojeni vašim osebnim potrebam.
Ker gre za izdelke, izdelane po vaših navodilih oziroma prilagojene vašim osebnim potrebam, tudi kupci, ki ste potrošniki (tj. fizične osebe, ki ste kupili izdelek za namene, ki so izven vaše pridobitne ali poklicne dejavnosti) in prihajate iz države članice EU ali EGP, nimate pravice do odstopa od pogodbe po 134. členu ZVPot-1.

7. Neskladnost izdelkov

Če ste potrošnik (tj. fizična oseba, ki ste kupili izdelek za namene, ki so izven vaše pridobitne ali poklicne dejavnosti) in prihajate iz države članice EU ali EGP, ste upravičeni do varstva iz naslova neskladnosti izdelkov iz te točke.
Naša odgovornost za stvarne napake nasproti podjetjem oz. osebam, ki niso potrošniki, je v celoti izključena. Če ste podjetje (tj. pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost) oz. niste potrošnik ste upravičeni le do varstva iz naslova garancije iz točke 8.

7.1. Kdaj je izdelek neskladen?

Izdelek je neskladen, kadar:
• ni skladen s prodajno pogodbo zlasti, kadar:
– ne ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter nima funkcionalnosti, združljivosti, interoperabilnosti in drugih lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;
– ni primeren za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
– ni dobavljen skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za uporabo, kot je določeno v prodajni pogodbi; ter
– ni posodobljen, kot je določeno v prodajni pogodbi;

• ne ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste;

• ni take kakovosti in ne ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe;

• ni dobavljen skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za uporabo ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel in

• ni take količine ter nima značilnosti in drugih lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:
– za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,
– je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali
– javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup izdelka.

7.2. Kako se preverja ustreznost izdelka?

Ustreznost izdelka se preverja z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste in z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku.

7.3. Kako uveljavite neskladnost izdelka?

Svoje pravice iz naslova neskladnosti izdelka lahko uveljavite, če nas o neskladnosti obvestite v roku dveh mesecev od dneva, ko ste neskladnost odkrili. V obvestilu o neskladnosti morate natančno opisati neskladnost in nam omogočiti, da izdelek pregledamo.
Ne odgovarjamo za neskladnosti, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar vam je bil  izdelek izročen. Šteje se, da je neskladnost na izdelku obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku enega leta od izročitve.
Če ste nas pravilno obvestili o neskladnosti, imate pravico zahtevati, da:
• brezplačno vzpostavimo skladnost izdelka, tako da ga popravimo ali zamenjamo; oziroma, če tega ne naredimo v razumnem roku, imate pravico:
• zahtevati, da znižamo kupnino v sorazmerju z neskladnostjo; ali odstopiti od prodajne pogodbe in zahtevati vračilo plačanega zneska.

V vsakem primeru lahko kot potrošnik od nas zahtevate povrnitev škode, ki nastane zaradi uveljavljanja upravičenega jamčevalnega zahtevka glede neskladnosti izdelka.
Razumni rok za popravilo oziroma zamenjavo je 30 dni od trenutka, ko ste nas obvestili o neskladnosti. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni.
Kljub zgoraj navedenemu vrstnemu redu zahtevkov lahko od pogodbe odstopite takoj, če se neskladnost izdelka pojavi v 30 dneh od dobave izdelka.
Od pogodbe ne morete odstopiti, če je neskladnost zgolj neznantna.
Če obstoj neskladnosti na izdelku ne bo sporen, bomo vaši zahtevi čimprej, najpozneje pa v roku osmih dni, ugodili. Če pa bi bil obstoj neskladnosti na izdelku sporen, vam bomo najkasneje v osmih dneh po prejemu vaše zahteve pisno odgovorili na vašo zahtevo in pojasnili naše stališče.
Več informacij o vaših pravicah iz naslova neskladnosti izdelka lahko najdete v 71. – 87. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1).

8. Garancija

Za naše izdelke zagotavljamo osnovno garancijo in možnost podaljšane garancije.
V skladu s pogoji osnovne garancije jamčimo, da bodo izdelki imeli lastnosti in značilnosti, kot določene v dokumentaciji za končnega uporabnika, in bodo brezhibno delovali v obdobju trajanja garancije, ki se začne na datum dobave. Garancija velja za konstrukcijo, električne komponente in delovanje izdelkov. Osnovna garancija velja 36 (šestintrideset) mesecev od datuma dobave; za oblazinjenje in baterije 12 (dvanajst) mesecev od datuma dobave.
Ponujamo tudi podaljšano garancijo, ki velja 12 (dvanajst) mesecev od izteka osnovne garancije. V skladu s pogoji podaljšane garancije jamčimo, da bodo izdelki imeli lastnosti in značilnosti, kot določene v dokumentaciji za končnega uporabnika, in bodo brezhibno delovali v obdobju trajanja garancije. Velja za konstrukcijo, električne komponente in delovanje izdelkov. Podaljšana garancija je prostovoljna in velja od izteka trajanja osnovne garancije, če sta se stranki dogovorili, da bo dana podaljšana garancija. Za pridobitev podaljšane garancije morate izpolniti obrazec dostopen na [https://www.novak-m.com/sl/register/].
Več informacij o uveljavljanju garancije najdete na [https://www.novak-m.com/sl/garancija/.]

9. Servis

Popravilo, vzdrževanje in nadomestne dele izdelkov proti plačilu zagotavljamo 10 (deset) let od prodaje posameznega izdelka.
Za servis nas kontaktirajte na info@novak-m.si.

10. Varovanje osebnih podatkov

Skrbno varujemo vaše osebne podatke. Vse o varovanju vaših osebnih podatkov najdete v naši Politiki zasebnosti.

11. Publikacija referenc

Razen če se pisno dogovorimo drugače, soglašate, da v našem portfelju, na naši spletni strani in našem Linkedin profilu, FB profilu, Instagram profilu ali profilu na katerem drugem družbenem omrežju objavimo vašo firmo in vaš logotip kot našo cenjeno stranko.

12. Omejitev in izključitev odgovornosti

Za pravilnost in ažurnost podatkov, ki nam jih posredujete v okviru spletnega mesta, ste odgovorni sami in mi ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršne koli posledice, ki bi utegnile nastati, kot posledica napačnih podatkov.
Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala kot posledica kupčevih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti.
Ne odgovarjamo za škodo, ki nastane, če se izdelek ne uporablja v skladu z navodili ali v skladu s predvideno rabo.
Ne odgovarjamo za spletna mesta, ki jih upravljajo tretje osebe.

13. Višja sila

Ne odgovarjamo za kakršno koli neizpolnitev, ki je posledica katerega koli vzroka, ki je zunaj našega vpliva, vključno vendar ne omejeno na potres, požar, neurje ali drugo višjo silo, vojno, upor, stavko ali druge nemire, nacionalne ali mednarodne izredne razmere, zastoj pri zagotavljanju materialov ali opreme iz običajnih dobavnih virov, okvaro prevoznih sredstev, zakone, predpise, trgovinske omejitve itd.

14. Uporaba prava in pristojnost

Za te pogoje poslovanja, prodajno pogodbo in razmerja med vami in nami se uporablja slovensko pravo, razen v primerih, ko se morajo po zakonodaji EU poleg slovenskega prava uporabiti tudi varstvene potrošniške določbe prava druge države.
Če ste podjetje (tj. pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, vključno z drugimi organizacijami oziroma drugimi fizičnimi osebami, ki zagotavljajo potrošnikom blago, storitve in digitalno vsebino proti plačilu), je za reševanje sporov med vami in nami pristojno sodišče v Ljubljani.

15. Pritožbe in reševanje potrošniških sporov

15.1. Pritožbeni postopek

Spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudimo zagotavljati učinkovit sistem za obravnavanje pritožb.
V primeru kakršnih koli težav nas prosim kontaktirajte po elektronski pošti na info@novak-m.si, preko katerega lahko oddate svojo pritožbo. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prepričani smo, da lahko vaše pomisleke, težave ali pritožbe skupaj rešimo hitro, učinkovito in po mirni poti.

15.2. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kot potrošnik lahko sprožili v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Evropska platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRS) je na voljo tukaj.

16. Zaupnost in varstvo informacij

Vsaka ponudba, prodajna pogodba, specifikacije  izdelkov ali storitev in v dokumentih navedeni pogoji prodaje izdelkov oz. storitev (vključno, vendar ne omejeno na, ceno) predstavljajo našo poslovno skrivnost. To velja tudi v primeru, če ste od nas prejeli ponudbeno dokumentacijo, pa se nato niste odločili za sklenitev prodajne pogodbe.
Dokumentacijo in podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, smete tretjim osebam posredovati le z našim predhodnim pisnim soglasjem.
Določila te točke ostajajo v veljavi tudi po prenehanju poslovnega razmerja med strankama.

17. Pravice intelektualne lastnine

Vse vsebine, objavljene na spletnem mestu https://www.novak-m.com, vključno z logotipom, oblikovanjem, fotografijami, videi, besedili itd. so predmet naših avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine ali pravic naših partnerjev. Brez našega izrecnega predhodnega pisnega soglasja jih ne smete na noben način razmnoževati, javno prikazovati ali kakor koli drugače uporabljati.

18. Obvestilo o izdaji računa

19. Želite shraniti besedilo Pogojev poslovanja?

Pogoje poslovanja si lahko prenesete in shranite tudi v PDF obliki: Pogoji poslovanja v PDF obliki

NOVAK M d.o.o.
Komenda, dne 1.6.2023